Vyhledávání

Dopravní podmínky

Expediční poplatky:

- u objednávek, které nedosahují výše alespoň 3000,00 Kč bez DPH, bude připočítáno
160,00 Kč bez DPH jako expediční poplatek + náklady na dopravu dle přiloženého
ceníku
- u objednávek v hodnotě od 3001,00 Kč do 10000,00 Kč bez DPH bude připočítáno
120,00 Kč bez DPH jako expediční poplatek + náklady na dopravu dle přiloženého
ceníku
- u objednávek dosahujících 10000,00 Kč bez DPH a výše budou doprava a veškeré
další poplatky hrazeny naší firmou

Ceny dopravy zásilek:

Doprava 1ks balíku do hmotnosti 20kg - 125,-Kč

Doprava 1ks balíku do hmotnosti 50kg - 210,-Kč

Doprava paletová se řídí hmotností :

50kg až 200kg - 425,-Kč

201kg až 500kg - 825,-Kč

501kg až 1000kg - 1650,-Kč

1001kg až 2500kg - 2900,-Kč

ceny jsou uvedeny bez 21% DPH

Všeobecné obchodní podmínky ( dále VOP ), aktuální stav, stanoví práva a povinnosti zasílatele a objednatele. Předmětem těchto VOP je závazek zasílatele, že na účet objednatele obstará přepravu zásilky a s ní spojené služby z místa převzetí zásilky do místa doručení a objednatel zaplatí za obstarání přepravy a s ní spojených služeb zasílateli úplatu, a to za podmínek dále stanovených těmito VOP. Odesláním objednávky zboží k přepravě vyslovuje objednatel souhlas s těmito VOP.

Běžná doba přepravy
Zásilky jsou doručovány zasílatelem v běžné přepravní době do 18:00 hod následujícího pracovního dne po dni převzetí zásilky k přepravě. Běžnou přepravní dobou se rozumí doba, kdy zasílatel zpravidla doručí příjemci zásilku, nenastanou-li zvláštní nebo neočekávané situace v průběhu obstarávání přepravy.

Podmínky pro převzetí zásilek k přepravě
Zásilky jsou vyzvedávány v provozní době zasílatele v prac. dny mezi 8:00 – 17:00 hod. Zásilka musí být opatřena:
a) Přesnou adresou odesílatele a příjemce včetně správného PSČ, kontaktní osobou a telefonem vždy na největší straně zásilky. V případě, že je zásilka složena z více kusů, musí být takto označen každý kus zásilky.
b) Označovacími etiketami : směr manipulace, dobírka (COD), přeprava hrazena příjemcem (EXW), nebezpečné zboží (které je povinen opatřit údaji vyplývajícími ze zákona).

Přepravné se vypočítává dle níže uvedeného ceníku. Pro stanovení přepravného je rozhodující hmotnost zjištěná na automatické váze zasílatele.

Úplata za obstarání přepravy ( dále „přepravné“)
Objednatel zboží je vždy odpovědný za úhradu přepravného a ostatních služeb a poplatků spojených s přepravou, kterou si objednal u zasílatele. Příkazce bere na vědomí, že zasílatel má zástavní právo k zásilce ve smyslu § 608 Obch. zákoníku a v případě nezaplacení přepravného je zasílatel oprávněn postupovat podle § 628 Obch. zák. a § 165 a) Obč. zák, popřípadě započítat vzájemné pohledávky ve smyslu ust. § 358 a násl. Obch. zákoníku. Přepravné je splatné převodem na účet odesílatele, spolu s výší objednávky. V přepravném jsou zahrnuty dva pokusy o doručení zásilky. Odmítnuté či nedoručitelné zásilky jsou zaslány zpět do sedmi pracovních dnů po prvním pokusu o doručení a objednatel je povinen provést úhradu přepravného, stejně tak i u zásilek, kde příjemce odmítne uhradit v hotovosti přepravné (EXW) či dobírku (COD).

Odpovědnost zasilatele za škody
Odpovědnost za škody na zásilce vč. výše škody se řídí příslušnými ustanoveními obch. zákoníku a vyhláškou .č.133/1964 Sb., pojištění se řídí dle § 603,odst.3 Obch.zák. Zasílatel neodpovídá zejména za škodu:
a) způsobenou příjemcem zásilky

Objednatel je povinen zajistit, aby zásilka byla příjemcem prohlédnuta při jejím převzetí. Objednatel je povinen reklamovat zjištěné vady zásilky písemně, zjevná poškození a ztráty zásilky je povinen příjemce zapsat při převzetí na Doručovací list zasílatele. K projednání reklamace je třeba předložit písemný zápis o poškození zásilky podepsaný příjemcem. Na pozdější reklamace nemusí být brát zřetel. Náhrada škody je upravena dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

.: EM-LINKS :. katalog www stránek Katalog odkazů aaa-katalog.cz Zpětné odkazy SEO webu sledují SEO nástroje.cz